Overheidsmediation nodig? Kies een Blue Sky Registermediator

Overheden, en met name gemeenten maken met grote regelmatig gebruik van mediators. Een conflict met de overheid kan u een machteloos gevoel geven. U moet zelf uw eigen belangen behartigen tegen een enorme organisatie met veel middelen. Daarom wordt bemiddeling bij overheidsconflicten steeds vaker in de arm genomen. Bijvoorbeeld bij het vaststellen en uitvoeren van bestemmingsplannen, bouwvergunningen of overlast door bedrijven. Maar daar blijft het niet bij. Wat te denken van problemen met de UWV (bijv. arbeidsconflict UWV), bezwaarprocedures tegen overheidsbesluiten, ontevreden stellende beslissingen van zorgverleners, miscommunicatie rondom uitkeringen, keuren van bouwplannen, het nemen verkeersbesluiten en problemen in de woonomgeving. Overheidsmediation of conflictbemiddeling is een vriendelijk alternatief voor langdurige en kostbare bezwaar- en beroepsprocedures. Een mediator kan samen met u in gesprek gaan met de bevoegde ambtenaar en samen naar een oplossing toewerken.

Een Blue Sky Mediator is er voor u

Blue Sky Mediators zijn bemiddelaars die ruime ervaring hebben in het omgaan met conflicten met de overheid. Door hun training in overheidszaken en de kennis van het openbaar bestuur hebben ze de skills om zowel de publieke zaak als de belangen van burgers of ondernemers te behartigen. Overheden en bestuursorganen zien steeds meer heil in de inzet van een mediator en stellen de burger steeds vaker centraal in de werkprocessen. Een Blue Sky Registermediator bemiddelt op vertrouwelijke en neutrale manier bij potentiële conflicten tussen burgers en overheidsorganen. Dit alles met als doel om klachten en bezwaren sneller, efficiënter en binnen redelijke termijn tot een tevredenstellende oplossing te brengen.

Voordelen van overheidsmediation

Dat overheidsmaatregelen juridisch juist in elkaar moeten steken is volkomen terecht maar de weg ernaartoe hoeft niet volgens een juridisch traject te lopen. Gerechtelijke procedures kosten partijen bovendien veel tijd, geld en energie. Bij mediation kunnen zowel de overheden als de burgers of ondernemers hun verhaal doen en herstelt het onderling vertrouwen als gevolg van besproken standpunten en belangen. De afspraken van de mediation worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst zodat duidelijk is wat de partijen van elkaar mogen verwachten. Het gevolg is een wederzijds respect voor de inwoner, de ondernemer én de overheid.

Kies je mediator bij conflicten met de overheid

Jo Augustin

Ga samen met mij het gesprek aan
Meer


Karoly Blom - Aardoom

Laten we samen de eerste stap zetten!
Meer