01-09-2022

Mijlpaal Mediatorsfederatie Nederland

Mijlpaal Mediatorsfederatie Nederland

Vandaag is een belangrijke motie aangenomen, waarin het belang van meditation voor het duurzaam oplossen, de-escaleren en het voorkomen van (dreigende) conflicten is benadrukt. Mediation kan er volgens de indieners van de motie voor zorgen dat gerechtelijke procedures voorkomen kunnen worden en relaties behouden blijven of kunnen worden hersteld. De Tweede Kamer gaf aan dat mediation nog op allerlei punten wettelijk versterkt kan worden. En om mediation verder te brengen dient het mediatorsveld overzichtelijk te worden georganiseerd ten behoeve van de burger/de rechtzoekende, met als uitgangspunt de professionaliteit van de beroepsgroep.

Omdat de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) heeft bewezen toezicht en kwaliteit te kunnen organiseren en mediation in enige mate regulering behoeft, zodat kwaliteit en duidelijkheid voor rechtzoekenden gewaarborgd is, geeft de motie aan dat één centraal mediatorsregister (door)ontwikkeld wordt waarin ook specialismen zichtbaar zijn, en als uitgangspunt hiervoor het MfN-register te hanteren. Daarbij wordt het centrale register onder een lichte vorm van publiekrechtelijke regulering gebracht.

MfN bestuursvoorzitter Coşkun Çörüz: “Als MfN zijn wij blij met deze uitkomst omdat hiermee de Kamer duidelijk richting geeft aan de toekomst van mediation in Nederland en het door de MfN ontwikkelde kwaliteitsregister (het MfN-register) als uitgangspunt stelt. Wij zijn de Kamerleden erkentelijk voor hun initiatief en inbreng en in het bijzonder hun ambities voor mediation in Nederland.”
Mediation Assistant is dé echtscheidingssoftware, toegespitst op het gebruik door scheidingsprofessionals om iedere scheiding op een zo prettig mogelijke wijze tot stand te brengen. Het resultaat is zowel een correct echtscheidingsconvenant als een gewenst ouderschapsplan, op maat voorbereid voor het indienen door een advocaat bij de rechtbank. Het systeem is volkomen veilig en voldoet aan alle AVG-normen. Mediation Assistent is de administratieve en ondersteunende tool waarbij de mediator zich kan bezighouden met zijn specialisme: aandacht geven aan ‘de mens’ tijdens de mediation. De software is samengesteld door de ervaringen en domeinkennis van ervaringsdeskundigen te combineren in een gebruiksvriendelijk systeem met een logische opbouw. Mediation Assistent biedt gepersonaliseerde sjablonen en is te koppelen aan andere software voor een optimale afwikkeling van de echtscheiding.

Voor meer informatie: www.mfnregister.nl


Service